ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของโรงเรียนบ่อแก้ววิทยา    

             คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา
ศิลปะ
สุขศึกษา - พลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 


ปัญญายปริสุชฌติ

คนย่อมบริสุทธิ์ด้วยปัญญา


น้ำเงิน - เหลือง


บ.ว.


   

  

 

 

 


 

กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน 2562

ประกาศโรงเรียนบ่อแก้ววิทยา เรื่องประชาพิจารณ์คุณลักษณะคุรุภัณฑ์ ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2562

กำหนดการสอบวัดผลการภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2562

 

s

 

วันที่ 16 กันยายน 2562 โรงเรียนบ่อแก้วิทยา ได้เข้าร่วม กิจกรรมการนำเสนอผลงานการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เชิงรุก Active Learning ประจำปี พ.ศ.2562
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา ได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนรูปแบบ แนวทางการพัฒนาการเรียนรู้ระดับจังหวัดตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพ (Teams for Education) หรือ TFE
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 โรงเรียนบ่อแก้วววิทยา นำโดยท่านผู้อำนวยการปุณณวิช แก้วปัน ได้นำนักเรียนเข้าร่วมลงแขกเกี่ยวข้าวร่วมกับวัดป่าไทรงาม เพื่อนำข้าวที่เก็บเกี่ยวได้ ส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ จ.อุบลราชธาน
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 กองลูกเสือโรงเรียนบ่อแกิวทยาได้จัดพิธีสำรวจตนเองและเข้าประจำกองของลูกเสือวิสามัญและติดแถบส
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ่อแก้ววิทยา ได้ร่วมกันแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัลในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีการศึกษา 2562
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา โดยกลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น
เมื่อวันที่29 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา โดยกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสต์และคณิตศาสตร์
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา โดยกลุ่มสาระวิชาภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมแข่งขันคัดลายมือ เนื่องในงานสัปดาห์ห้องสมุด
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา โดยกลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรม ค่ายภาษาอังกฤษและภาษาจีน
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ่อแก้วววิทยา ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการ นิเทศกำกับติดตาม จากสำนักศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ตามโครงการ TFE
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา โดยกลุ่มสาระวิชาภาษาไทย ได้มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ร่วมตอบคำถาม เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา โดยกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าเยี่ยมชมงาน "สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยาได้จัดกิจกรรมปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ ขึ้น ณ แปลงนาสาธิตโรงเรียนบ่อแก้ววิทยา
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา ได้จัดกิจกรรมวันอาเซียน (ASEAN DAY) 

 

 

พระพุทธรูปประจำ
สถานศึกษา

พระพุทธชินราช


นายปุณณวิช แก้วปัน
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา

นายชูสิทธิ์ แนวราช
รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา


มุมดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด

แผนปฏิบัติการ
แผนพัฒนาโรงเรียน
ฟอร์มใบลาป่วย ลากิจ
แบบเบิกเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
ใบเบิกเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับ การรักษาพยาบาล
แบบรายงานการเดินทาง
ข้อมูลวิจัยของครู


เว็บไซต์ทางการศึกษา

สพม.41
ครูไทย
ครูบ้านนอก
GURU Online