ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของโรงเรียนบ่อแก้ววิทยา    

             คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา
ศิลปะ
สุขศึกษา - พลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 


ปัญญายปริสุชฌติ

คนย่อมบริสุทธิ์ด้วยปัญญา


น้ำเงิน - เหลือง


บ.ว.


   

  

 

 

 


 

 

กำหนดการสอบวัดผลการภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2562

 

s

 

วันที่ 26 กรกฏาคม 2562 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
วันที่ 25 กรกฏาคม 2562 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา ให้การต้อนรับคณะศึกษานิเทศ จาก สำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41
วันที่ 18-19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยาได้จัดการอบรมเสริมสร้างศักยภาพในการเรียนรู้ของนักเรียนด้านคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ่อแก้ววิทย
วันที่ 15 กรกฏาคม 2562 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา นำโดยท่านผู้อำนวยการปุณณวิช แก้วปัน พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ได้ร่วมกันแห่เทียนเข้าพรรษาและถวายเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดบ่อแก้ว วัดบ้านไร่ วัดคลองเจริญและวัดพานทอง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
วันที่ 11 กรกฏาคม 2562 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา โดยงานบริหารงานวิชาการ ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (Knowledge management) 
วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา โดยกลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมหล่อเทียน เนื่องในวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา 
วันที่ 5 กรกฏาคม 2562 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา ได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์อำเภอไทรงาม ที่มาให้ความรู้และจัดโครงการพระธรรมฑูตนำหลักธรรมสู๋สถาบันการศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ่อแก้ววิทยา
วันที่ 3 กรกฏาคม 2562 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา ได้จัดพิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนามลูกเสือ เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ด้วยวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี
วันที่ 2 กรกฏาคม 2562 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา ได้ให้การต้อนรับคณะนิเทศติดตามโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การพัฒนาหลักสูตรเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา โดยกลุ่มสาระวิชาภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ขึ้น
โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 
โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา จัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา นำโดยท่านผู้อำนวยการปุณณวิช แก้วปัน คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา ได้จัดโครงการ "การพัฒนาครูออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนคิดแก้ปัญหาและคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยบูรณาการจิตตปัญญาศึกษา"
โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา โดยกลุ่มสาระวิชาภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันแฟนพันธุ์แท้ ในหัวข้อ "สุนทรภู่กวีเอกของโลก"
โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา นำโดยท่านผู้อำนวยการปุณณวิช แก้วปัน และคณะครู ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามการดำเนินงาน ตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ (Teams For Education :TFE) ระยะที่ 1
โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา โดยงานบริหารงานวิชาการ ได้มีการนิเทศ กำกับ ติดตามการพัฒนาการเรียนการสอน ในรายวิชา ภาษาอังกฤษ เคมี และสุขศึกษา 
โรงเรียนบ่อแก้ววิทยาได้นำนักเรียนและคณะครูเข้าร่วมการอบรมพลังงาน ซึงจัดโดยพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร
โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา โดยงานบริหารงานวิชาการ ได้จัดค่ายวิชาการ การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ IS
โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา ร่วมกับ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร สภาเด็กและเยาวชนอำเภอไทรงาม ได้จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
 

 

 

พระพุทธรูปประจำ
สถานศึกษา

พระพุทธชินราช


นายปุณณวิช แก้วปัน
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา

นายชูสิทธิ์ แนวราช
รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา


มุมดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด

แผนปฏิบัติการ
แผนพัฒนาโรงเรียน
ฟอร์มใบลาป่วย ลากิจ
แบบเบิกเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
ใบเบิกเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับ การรักษาพยาบาล
แบบรายงานการเดินทาง


เว็บไซต์ทางการศึกษา

สพม.41
ครูไทย
ครูบ้านนอก
GURU Online