ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของโรงเรียนบ่อแก้ววิทยา    


             
             


โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา

คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา
ศิลปะ
สุขศึกษาพลศึกษา
การงานอาชีพ

 


ปัญญายปริสุชฌติ

คนย่อมบริสุทธิ์ด้วยปัญญา


น้ำเงิน - เหลือง


บ.ว.

เว็บที่น่าสนใจเว็บไซต์ทางการศึกษา

สพม.41
ครูไทย
ครูบ้านนอก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
    กำแพงเพชร

ระบบข้อมูลสารสนเทศ
    เพื่อการบริหารการศึกษา

GURU Online
DLIT
SESA
OBECDATA


มุมความรู้

ทบทวนความรู้กับมาม่า
ทรูปลูกปัญญา
admissionpremium
มหาวิทยาลัยราชภัฎ     กำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
    พิบูลย์สงคราม

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
    ราชมงคลล้านนาตาก

วิทยาลัยพยาบาล
    บรมราชชนนี
    สวรรค์ประชารักษ์
    นครสวรรค์

เทคนิคกำแพงเพชร
โรงเรียนในโรงงาน (Wil)
 

 

 

กำหนดการจัดกิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่า 2562 ต้อนรับปีใหม่ 2563 วันที่ 27 ธันวาคม 2562
กำหนดการจัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2562
กำหนดการสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ประจำปี 2562 สนามสอบที่ 3 โรงเรียนเรียนบ่อแก้ววิทยา อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
กำหนดการจัดกีฬาสีภายในโรงเรียนบ่อแก้ววิทยา ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2562

กำหนดการปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 26 กันยายน - 27 ตุลาคม 2562 เปิดภาคเรียน เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 28 กันยายน 2562

กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน 2562

ประกาศโรงเรียนบ่อแก้ววิทยา เรื่องประชาพิจารณ์คุณลักษณะคุรุภัณฑ์ ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2562

กำหนดการสอบวัดผลการภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2562

 

 

เมื่อวันที่ 25 -26 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยาได้จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น โดยมีนายสุนทร รัตนากร นายกองค์การบริการส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขัน
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 คณะสงฆ์ตำบลพานทอง อำเภอไทรงาม ได้เข้ามาแนะนำการเตรียมความพร้อมในการสอบธรรมศึกษาสนามหลวงให้กับนักเรียนบ่อแก้ววิทยา
เมื่อวันที่21 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษา โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เมื่อวันที 21 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา ให้การต้อนรับ นายสุเทพ พงษ์ไทยสง สาธารณสุขอำเภอไทรงามและคณะ ในโอกาสเข้าร่วมประชุม และหารือเรื่อง การดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE
โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐภัทร คงเถื่อน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันเดินทน ระยะ 5 กิโลเมตร ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา แห่งชาติ คั้งที่ 41 รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันที่ 6 ระหว่างวันที่ 12-20 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดนครสวรรค์
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา โดยงานบริหารงานทั่วไป และงานระบบช่วยเหลือนักเรียน ครูทีปรึกษาแต่ละชั้นเรียน ได้ประชุมร่วมกับผู้ปกครองเกี่ยวกับแนวทางการดูแลนักเรียนในเรื่องของ ระเบียบวินัยและพฤติกรรม
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา ได้มีกิจกรรมเปิดกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ ประจำ ภาคเรียนที่ 2 / 2562 โดยมีท่านผู้อำนวยการปุณณวิช แก้วปัน เป็นประธานเปิดกองลูกเสือในครั้งนี้
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา ได้จัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว สืบสานประเพณีไทย โดยมีนายปรีชา มีสกุล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานพิธี และมีท่านผู้อำนวยการปุณณวิช แก้วปัน
"คนดี ศรี บ.ว. " โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา ขอประกาศยกย่องความดีและชื่นชม นายชินกร เกณฑ์ขุนทด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เก็บสร้อยข้อมือทองคำ น้ำหนัก 2 บาท ได้ที่วัดป่าไทรงามและนำส่งคืนให้เจ้าของ ซึ่งเจ้าของสร้อยข้อมือทองคำคือ นางธนัญญา ไชยนันทน์ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรไทรงาม
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา โดยคณะครูและนักเรียน ได้ร่วมกันประดิษฐ์กระทงเพื่อนำไปถวายวัด เนื่องวันลอยกระทง ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 โดยจุดประสงค์ของการประดิษฐ์กระทงเพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของไทย
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา นำโดยท่านผู้อำนวยการปุณณวิช แก้วปัน พร้อมด้วยครูสุรนันท์ พันธ์สมบูรณ์ และครูจินตนา พัฒนาเวช ได้เข้าการร่วมประชุมสัญจรตำบลหนองคล้า ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านใหม่เจริญพร โดยมี นายมานพ นิ่มทับทิม รักษาราชการแทนนายอำเภอไทรงาม เป็นประธานการประชุม และมีผู้นำชุมชนเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วย
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา นำโดยท่านผู้อำนวยการปุณณวิช แก้วปัน ให้การต้อนรับท่านผู้อำนวยการสุดคนึง แก้ววี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี ในโอกาสเข้ามาเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรทวิศึกษา
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา ได้มอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนและคณะครูที่ได้รับรางวัลและเข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอผลงานลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา นำโดยท่านผู้อำนวยการปุณณวิช แก้วปัน พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา นำโดยท่านผู้อำนวยการปุณณวิช แก้วปัน พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร ประจำพุทธศักราช 2562
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา นำโดยท่านผู้อำนวยการปุณณวิช แก้วปัน ได้จัดการประชุมทบทวนแผนปฏิบัติราชการ และประชุมแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562
เมื่อวันที่ 3- 4 ตุลาคม คณะครูโรงเรียนบ่อแก้ววิทยา ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โรงเรียนแห่งความสุขและการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา โดยงานบุคคลากร ได้ประเมินผลการปฎิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย พนักงานราชการ และครูอัตราจ้าง ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โดยในการประเมินมีการจัดแสดงผลงานในด้านต่างๆ เช่น สื่อการสอน ผลงานครูและนักเรียน
เมื่อวันที่ 25-26 กันยายน 2562 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา ได้เข้ารับรางวัลรองชนะเลิสอันดับ 2 ในพื้นที่ระดับภาค เกี่ยวกับสถานศึกษานำร่องการพัฒนาแนวทางหรือรูปแบบการจัดการเรียนรู้เ พื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net ภายใต้โครงการ TFE
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา นำโดยท่าน ผอ.ปุณณวิช แก้วปัน พร้อมด้วยคณะครู เข้ารับรางวัลโล่รางวัลเชิดชูเกียรติกลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่น
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา ได้ให้การต้อนรับ คณะกรรมการการประเมินการปฎิบัติราชการตามนโยบาย จุดเน้น ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา ได้ให้การตอนรับ นายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 พร้อมด้วย ท่านผู้อำนวยการสอิ้ง กันยะมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ในโอกาสเข้ามาเยี่ยม ชม โรงเรียน
เมื่อระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2562 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ุ69
วันที่ 16 กันยายน 2562 โรงเรียนบ่อแก้วิทยา ได้เข้าร่วม กิจกรรมการนำเสนอผลงานการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เชิงรุก Active Learning ประจำปี พ.ศ.2562
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา ได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนรูปแบบ แนวทางการพัฒนาการเรียนรู้ระดับจังหวัดตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพ (Teams for Education) หรือ TFE
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 โรงเรียนบ่อแก้วววิทยา นำโดยท่านผู้อำนวยการปุณณวิช แก้วปัน ได้นำนักเรียนเข้าร่วมลงแขกเกี่ยวข้าวร่วมกับวัดป่าไทรงาม เพื่อนำข้าวที่เก็บเกี่ยวได้ ส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ จ.อุบลราชธานี
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 กองลูกเสือโรงเรียนบ่อแกิวทยาได้จัดพิธีสำรวจตนเองและเข้าประจำกองของลูกเสือวิสามัญและติดแถบสี
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ่อแก้ววิทยา ได้ร่วมกันแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัลในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีการศึกษา 2562
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา โดยกลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น

 

 

พระพุทธรูปประจำ
สถานศึกษา

พระพุทธชินราช


นายปุณณวิช แก้วปัน
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา

นายชูสิทธิ์ แนวราช
รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา


มุมดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด

แผนปฏิบัติการ
แผนพัฒนาโรงเรียน
ฟอร์มใบลาป่วย ลากิจ
แบบเบิกเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
ใบเบิกเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับ การรักษาพยาบาล
แบบรายงานการเดินทาง
ข้อมูลวิจัยของครู