พระอัจฉริยภาพในการใช้ภาษาไทยของพระองค์แสดงชัดในด้านต่างๆ ดังนี้
                     ด้านภาษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงศึกษาภาษาละติน ทรงสนพระทัยเกี่ยวกับเรื่องศัพท์ที่มาของศัพท์ และรากศัพท์ อีกทั้งยังสนพระทัยและค้นคว้าเกี่ยวกับศัพท์ภาษาบาลีและสันสกฤต เพราะทรงเข้าพระทัยว่าหากเข้าใจศัพท์ละที่มาของศัพท์แล้วจะช่วยให้เข้าใจความหมายของธรรมะได้อย่าง ลึกซึ้งยิ่งขึ้น อีกทั้งทรงใช้ภาษาในด้านการพระราชนิพนธ์ร้อยกรอง คำอวยพรปีใหม่มอบแด่พสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศซึ่ง ส.ค.ส.ฉบับแรกปี พ.ศ. 2529 เพื่อเป็น ส.ค.ส.พระราชทานปี พ.ศ. 2530 โดยพระราชทานให้แก่หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องที่ทำงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท โดยทรงพริ้นต์จากคอมพิวเตอร์และส่งแฟกซ์พระราชทานไปยังหน่วยงานโดยทั่วถึงกัน

ถัดไป