ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

 

ศูนย์การเรียนรู้พระราชกรณียกิจ และขยายผลพระราชดำริ

แหล่งรวบรวมผักพื้นบ้านและขยายพันธ์ไม้ประดับไว้ใช้ในโรงเรียน

การปลูกผักกางมุ้ง

การเลี้ยงกบ

บ่อเลี้ยงปลา

แปลงนาปลอดสารพิษ

แหล่งเรียนรู้การปลูกพืชกลับหัว

มะนาววงบ่อ

การปลูกกล้วยไข่

สวนสมุนไพร

การปลูกไม้ดอกเศรษฐกิจ

โรงเรียนธนาคาร