ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของโรงเรียนบ่อแก้ววิทยา    


             
             

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา

คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา
ศิลปะ
สุขศึกษาพลศึกษา
การงานอาชีพี

 


ปัญญายปริสุชฌติ

คนย่อมบริสุทธิ์ด้วยปัญญา


น้ำเงิน - เหลือง


บ.ว.

เว็บที่น่าสนใจเว็บไซต์ทางการศึกษา

สพม.41
ครูไทย
ครูบ้านนอก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
    กำแพงเพชร

ระบบข้อมูลสารสนเทศ
    เพื่อการบริหารการศึกษา

GURU Online
DLIT
SESA
OBECDATA


มุมความรู้

ทบทวนความรู้กับมาม่า
ทรูปลูกปัญญา
admissionpremium
มหาวิทยาลัยราชภัฎ     กำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
    พิบูลย์สงคราม

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
    ราชมงคลล้านนาตาก

วิทยาลัยพยาบาล
    บรมราชชนนี
    สวรรค์ประชารักษ์
    นครสวรรค์

เทคนิคกำแพงเพชร
โรงเรียนในโรงงาน (Wil)
 

 

 

จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ระดับชั้นเรียน

จำนวนห้อง

เพศ

รวม

เฉลี่ยต่อห้อง

ชาย

หญิง

มัธยมศึกษาปีที่ 1

2

22

30

52

26

มัธยมศึกษาปีที่ 2

2

32

18

50

25

มัธยมศึกษาปีที่ 3

2

18

19

37

18

รวม

6

72

67

139

23

มัธยมศึกษาปีที่ 4

2

22

38

60

30

มัธยมศึกษาปีที่ 5

2

21

27

48

24

มัธยมศึกษาปีที่ 6

2

14

18

32

16

รวม

6

57

83

140

23

รวมทั้งหมด

12

129

150

279

23

จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ระดับชั้นเรียน

จำนวนห้อง

เพศ

รวม

เฉลี่ยต่อห้อง

ชาย

หญิง

มัธยมศึกษาปีที่ 1

2

33

19

52

26

มัธยมศึกษาปีที่ 2

2

19

20

39

19

มัธยมศึกษาปีที่ 3

2

26

29

55

27

รวม

6

78

68

146

24

มัธยมศึกษาปีที่ 4

2

24

33

57

28

มัธยมศึกษาปีที่ 5

2

14

17

31

15

มัธยมศึกษาปีที่ 6

2

22

14

36

18

รวม

6

60

64

124

20

รวมทั้งหมด

12

138

132

270

22

จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ระดับชั้นเรียน

จำนวนห้อง

เพศ

รวม

เฉลี่ยต่อห้อง

ชาย

หญิง

มัธยมศึกษาปีที่ 1

2

19

20

39

20

มัธยมศึกษาปีที่ 2

2

27

26

53

27

มัธยมศึกษาปีที่ 3

2

31

33

64

32

รวม

6

77

79

156

มัธยมศึกษาปีที่ 4

2

13

19

32

16

มัธยมศึกษาปีที่ 5

2

27

15

42

21

มัธยมศึกษาปีที่ 6

2

22

18

40

20

รวม

6

42

52

114

รวมทั้งหมด

12

139

131

270

จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2560

ระดับชั้นเรียน

จำนวนห้อง

เพศ

รวม

เฉลี่ยต่อห้อง

ชาย

หญิง

มัธยมศึกษาปีที่ 1

2

30

34

64

32

มัธยมศึกษาปีที่ 2

2

26

35

61

30

มัธยมศึกษาปีที่ 3

2

23

25

48

24

รวม

6

79

94

173

มัธยมศึกษาปีที่ 4

2

30

18

48

24

มัธยมศึกษาปีที่ 5

2

22

21

43

21

มัธยมศึกษาปีที่ 6

2

14

22

36

18

รวม

6

66

61

127

รวมทั้งหมด

12

145

155

300

 

 

พระพุทธรูปประจำ
สถานศึกษา

พระพุทธชินราช
การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส (ITA)

การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส (ITA)
โครงสร้างสถานศึกษา
ข้อมูลผู้บริหาร


มุมดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด

รายงานการประเมินตนเอง ของสถานศึกษา
แผนปฏิบัติการ
แผนพัฒนาโรงเรียน
ฟอร์มใบลาป่วย ลากิจ
แบบเบิกเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
ใบเบิกเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับ การรักษาพยาบาล
แบบรายงานการเดินทาง
ข้อมูลวิจัยของครู