ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซค์ของโรงเรียนบ่อแก้ววิทยา     

 


 

 

บุคลากร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

นางสุจิตรา เชื่อกุลนันท์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
   
นางสาวทองสุข หงษ์ทอง
ครู คศ.2
ผู้สอนวิชาชีววิทยา
นางจินตนา สุหงษา
ครู คศ.3
ผู้สอนวิชาเคมี
   
นายพรชัย ชัยรินทร
ครู คศ.3
ผู้สอนวิชาฟิสิกส์
นายวิบูลย์ ชาวระหาญ
ครู คศ.1
ผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์