1. นักเรียนปฏิบัติตามผังแสดงขั้นตอนการเรียนที่กำหนดให้อย่างเคร่งครัด
2. นักเรียนอ่านมาตรฐานการเรียนรู้ / จุดประสงค์การเรียนรู้ ให้เข้าใจ
3. นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน (ห้ามนักเรียนดูเฉลยก่อนเป็นอันขาด)
4. นักเรียนศึกษาเอกสารประกอบการเรียน และทำกิจกรรมด้วยความตั้งใจ โดยนักเรียนต้องซื่อสัตย์ต่อตนเองไม่ดูเฉลยก่อนทำกิจกรรม จะดูเฉลยได้เมื่อทำกิจกรรมเสร็จเท่านั้น
5. เมื่อนักเรียนมีข้อสงสัยจากการใช้เอกสารประกอบการเรียนให้ปรึกษาครูผู้สอน
6. เมื่อนักเรียนศึกษาเนื้อหาและทำกิจกรรมเสร็จแล้ว ให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน
7. หากนักเรียนคนใดทำแบบทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 70 ให้นักเรียนทบทวนเนื้อหาให้ใหม่ แล้วให้ดำเนินการทำกิจกรรมซ้ำอีกครั้ง  โดยให้นักเรียนยืมเอกสารประกอบการเรียนไปศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติม และปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองในเวลาว่างที่เหมาะสม ตามความสามารถของนักเรียน
8. ส่งเอกสารประกอบการเรียน คืนครูผู้สอนตามกำหนดเวลา และรักษาให้อยู่ในสภาพดี ไม่ชำรุด หรือสูญหาย