Photoshop  เป็นโปรแกรมในตระกูล Adobe ที่ใช้สำหรับตกแต่งภาพถ่ายและภาพกราฟิก ได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ ไม่ว่าจะเป็นงานด้านสิ่งพิมพ์ นิตยสารและงานด้านมัลติมีเดีย สามารถนำโปรแกรม Photoshop ในการแต่งภาพ การใส่ Effect ต่างๆให้กับภาพและตัวหนังสือการทำภาพขาวดำและการทำภาพถ่ายเป็นภาพเขียน การนำภาพต่าง ๆ มารวมกัน ตกแต่งภาพ เป็นต้น นอกจากนี้  โปรแกรม Photoshop ยังเป็นโปรแกรมสร้างและแก้ไขรูปภาพ
        โดยเฉพาะนักออกแบบในทุกวงการย่อมรู้จักโปรแกรมตัวนี้ดี โปรแกรม Photoshop เป็นโปรแกรมที่มีเครื่องมือมากมายเพื่อสนับสนุนการสร้างงานประเภทสิ่งพิมพ์ งานวิดีทัศน์ งานนำเสนอ งานมัลติมีเดีย ตลอดจนงานออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

        หลักการง่าย ๆ ของ Photoshop คือการสร้างภาพโดยเริ่มต้นจากกระดาษเปล่า ๆ เหมือนกับจิตรกรที่เขียนภาพลงผืนผ้าใบ การหยิบภาพถ่ายขึ้นมาปรับแต่งให้ดูดี สมบูรณ์หรือแหวกแนวในรูปแบบที่ต้องการ ซึ่งขั้นตอนทั้งหมดจะทำงานอยู่บนหน้าจอของเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งแบ่งออกได้หลายด้าน
        งานตกแต่งภาพถ่าย   เป็นการตกแต่งรูปเก่า ๆ ให้คมชัดเหมือนใหม่หรือทำการแก้ไขความสว่างของรูปถ่ายให้ภาพมีสีสดใสสมจริง ปรับแต่งภาพถ่ายให้เป็นภาพวาด นอกจากนั้นยังสามารถตัดต่อภาพ สร้างภาพล้อเลียน เช่น เอาใบหน้าคน ๆ หนึ่งไปวางบนตัวคนอีกคนหนึ่ง นำภาพบุคคลไปวางบนฉากหลังฉากอื่น

        งานสิ่งพิมพ์  ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ นิตยสาร โฆษณา เรียกได้ว่างานเกือบทุกงานที่ต้องใช้รูป สามารถใช้ Photoshop  รังสรรค์ภาพให้เป็นไปได้ตามไอเดียที่วางแผนไว้

        งานเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ต ใช้สร้างภาพเพื่อตกแต่งเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็น Background ปุ่มโต้ตอบ แถบหัวเรื่อง ตลอดจนภาพประกอบต่าง ๆ นอกจากนั้นยังสามารถออกแบบหน้าเว็บด้วย Photoshop  ได้

        งานออกแบบทางกราฟิก ใช้  Photoshop ช่วยในการสร้างภาพสามมิติ การออกแบบปกหนังสือและผลิตภัณฑ์ การออกแบบการ์ดอวยพร

        โปรแกรม Photoshop  เป็นโปรแกรมที่นิยมใช้ในการสร้าง  ปรับเปลี่ยนตกแต่งและแก้ไขรูปภาพ  เพราะสามารถใช้งานได้ง่ายและสามารถสร้างชิ้นงานได้หลากหลาย เช่น การสร้างภาพ เพื่อใช้งานเว็บเพจ  การปรับแต่งแก้ไขภาพเพื่อให้ได้รูปภาพตามต้องการ  เช่น การทำ Image Retouching ให้เป็นภาพตามแบบที่ต้องการและการสร้างภาพตามจินตนาการ  เป็นต้น
        เราสามารถใช้โปรแกรม  Photoshop ได้หลากหลายการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขภาพ ตกแต่งภาพ ซ้อนภาพในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย และสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือ การใส่ข้อความประกอบลงในภาพด้วย

    1.  ตกแต่งหรือแก้ไขรูปภาพ
    2.  ตัดต่อภาพบางส่วน หรือที่เรียกว่า Crop ภาพ
    3.  เปลี่ยนแปลงสีของภาพ จากสีหนึ่งเป็นอีกสีหนึ่งได้
    4.  สามารถลากเส้น แบบฟรีสไตล์ หรือใส่รูปภาพ สี่เหลี่ยม วงกลม หรือสร้างภาพได้อย่างอิสระ
    5.  มีการแบ่งชั้นของภาพเป็น Layer สามารถเคลื่อนย้ายภาพได้เป็นอิสระต่อกัน
    6.  การทำ Cloning ภาพ หรือการทำภาพซ้ำในรูปภาพเดียวกัน
    7.  เพิ่มเติมข้อความ ใส่ Effect ของข้อความได้
    8.  Brush หรือแปรงทาสี ที่สามารถเลือกรูปแบบสำเร็จรูปในการสร้างภาพได้และอื่น ๆ  อีกมากมาย
       
        จากข้างต้นสรุปได้ว่า โปรแกรม Photoshop เป็นโปรแกรมที่มีคุณสมบัติ มีความสามารถในการสร้าง แก้ไข และตกแต่งภาพได้หลากหลายแบบไม่ว่าจะเป็น ภาพถ่ายงานสิ่งพิมพ์ งานเว็บไซต์ งานออกแบบกราฟิก โดยสามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานเหล่านี้ให้เป็นไปตามความต้องการและจินตนาการที่หลากหลาย

        หน้าจอของโปรแกรม  Photoshop CS6  หน้าจอแรกที่พบจะประกอบไปด้วยส่วนประกอบต่าง ๆ ซึ่งมีหน้าที่การใช้งานที่แตกต่างกันออกไป ดังต่อไปนี้
        1.  เมนูของโปรแกรม  Menu bar   ประกอบด้วย 11 คำสั่ง ดังนี้
            1.1  File  หมายถึง รวมคำสั่งที่ใช้จัดการกับไฟล์รูปภาพ เช่น  การสร้างไฟล์ใหม่  การเปิด - ปิด งาน  การบันทึกไฟล์ การนำเข้าไฟล์ การส่งออกไฟล์ เป็นต้น
            1.2  Edit  หมายถึง รวมคำสั่งที่ใช้สำหรับแก้ไขภาพ และปรับแต่งการทำงานของโปรแกรมเบื้องต้น เช่น  การคัดลอก  การวาง  การยกเลิกคำสั่ง  เป็นต้น
            1.3  Image หมายถึง รวมคำสั่งที่ใช้ปรับแต่งภาพ เช่น  การปรับสี  แสง  ขนาดของภาพ (Image Size)   ขนาดของเอกสาร (Canvas)   โหมดสีของภาพ  หมุนภาพ  เป็นต้น
            1.4  Layer หมายถึง รวมคำสั่งที่ใช้จัดการกับเลเยอร์ ทั้งการสร้างเลเยอร์ แปลงเลเยอร์ และการจัดการกับเลเยอร์ในด้านต่าง ๆ
            1.5  Type  หมายถึง การจัดการรูปแบบตัวอักษร และการจัดข้อความต่าง ๆ
            1.6  Select  หมายถึง การรวมคำสั่งเกี่ยวกับการเลือกวัตถุหรือพื้นที่บนรูปภาพ เพื่อนำไปใช้งานร่วมกับคำสั่งอื่น ๆ เช่น  การเลือกเพื่อเปลี่ยนสี  ลบ หรือใช้เอฟเฟ็กต์ต่างๆ กับรูปภาพ                     
            1.7  Filter  เป็นคำสั่งการเล่น Effects ต่าง ๆ สำหรับรูปภาพและวัตถุ
            1.8  3D  หมายถึง   การตกแต่งภาพกราฟิก 3 มิติ
            1.9  View  เป็นคำสั่งเกี่ยวกับมุมมองของภาพและวัตถุในลักษณะต่าง ๆ เช่น การขยายภาพและย่อภาพให้ดูเล็ก
            1.10  Window  เป็นส่วนคำสั่งในการเลือกใช้อุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ที่จำเป็นในการใช้สร้าง Effects  ต่าง ๆ
            1.11  Help เป็นคำสั่งเพื่อแนะนำเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม โดยจะมีรายละเอียดของโปรแกรมอยู่ในนั้น
     
        2.  เมนูของพื้นที่ทำงาน Panel menu
            Panel (พาเนล) เป็นวินโดว์ย่อย ๆ ที่ใช้เลือกรายละเอียดหรือคำสั่งควบคุมการทำงานต่าง ๆ ของโปรแกรม ใน Photoshop มีพาเนลอยู่เป็นจำนวนมาก เช่น พาเนล Colorใช้สำหรับเลือกสี พาเนล  Layers ใช้สำหรับจัดการกับเลเยอร์ และพาเนล Info ใช้แสดงค่าสีตรงตำแหน่งที่ชี้เมาส์ รวมถึงขนาด / ตำแหน่งของพื้นที่ที่เลือกไว้
      
        3. พื้นที่ทำงาน Stage หรือ Panel
            เป็นพื้นที่ว่างสำหรับแสดงงานที่กำลังทำอยู่

       4.  เครื่องมือที่ใช้งาน Tools panel หรือ Tools box
            Tool Panel (ทูลพาเนล) หรือ กล่องเครื่องมือ จะประกอบไปด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการวาด ตกแต่ง และแก้ไขภาพ เครื่องมือเหล่านี้มีจำนวนมาก ดังนั้นจึงมีการรวมเครื่องมือที่ทำหน้าที่คล้าย ๆ กันไว้ในปุ่มเดียวกันโดยจะมีลักษณะรูปสามเหลี่ยมอยู่บริเวณมุมด้านล่างดังภาพเพื่อบอกให้รู้ว่าในปุ่มนี้ยังมีเครื่องมืออื่นอยู่ด้วย

        5.  สิ่งที่ควบคุมเครื่องมือที่ใช้งาน Tools control menu หรือ Option bar
              OptionBar(ออปชันบาร์)เป็นส่วนที่ใช้ปรับแต่งค่าการทำงานของเครื่องมือต่างๆโดยรายละเอียดในออปชันบาร์จะเปลี่ยนไปตามเครื่องมือที่เราเลือกจากทูลบ็อกซ์ในขณะนั้น เช่น เมื่อเราเลือกเครื่องมือ Brush (พู่กัน) บนออปชันบาร์จะปรากฏออปชันที่ใช้ในการกำหนดขนาด และลักษณะหัวแปรง โหมดในการระบายความโปร่งใสของสี และอัตราการไหลของสี เป็นต้น

            กล่องเครื่องมือ   (Toolbox)  เป็นส่วนที่เก็บรวบรวมเครื่องมือที่ใช้ในการสร้าง การปรับแต่ง และการแก้ไขภาพ มีไอคอนให้สามารถเรียกใช้งานได้ง่ายและรวดเร็ว โดยเมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาส่วนของกล่องเครื่องมือจะเป็นไอคอนหนึ่งแถวที่ถูกจัดเก็บอยู่ในกรอบจัดเก็บ (Dock) ทางซ้ายมือ เราสามารถคลิกเมาส์แล้วลากไปวางในตำแหน่งใดก็ได้บนหน้าจอ โดยจะแบ่งได้ดังนี้

กลุ่มคำสั่ง Selection เกี่ยวกับการเลือกพื้นที่ ในส่วนของภาพที่ต้องการจะตกแต่ง
กลุ่มคำสั่ง Selection สำหรับตัดภาพเฉพาะส่วนที่เราต้องการ และแบ่งภาพออกเป็นส่วนย่อย ๆ
กลุ่มคำสั่ง Edit  เกี่ยวกับการระบายสีภาพและการตกแต่งภาพ
กลุ่มคำสั่งพิเศษเกี่ยวกับการวาดภาพ และการสร้างตัวอักษร
กลุ่มคำสั่ง View เกี่ยวกับการมองภาพในรูปแบบต่าง ๆ
กลุ่มคำสั่งในการเลือกสี Foreground (สีที่ปรากฏเมื่อเราเติมสีหรือวาดลงไป) และสี Background  (สีที่ปรากฏเมื่อเราทำการลบหรือตัดบริเวณนั้นออก)
กลุ่มคำสั่ง Quick mark เกี่ยวกับการเลือกพื้นที่อีกรูปแบบหนึ่ง
กลุ่มคำสั่ง Quick mark  เกี่ยวกับการแสดงหน้าจอ ย่อ ขยาย
ใช้สำหรับเลือกพื้นที่บนภาพเป็นรูปสี่เหลี่ยม วงกลม วงรี หรือเลือกเป็นแถวคอลัมน์  ขนาด 1 Pixel
ใช้สำหรับย้ายพื้นที่ที่เลือกไว้ของภาพ หรือย้ายภาพในเลเยอร์หรือย้ายเส้นไกด์
ใช้เลือกพื้นที่บนภาพเป็นแนวเขตแบบอิสระ
ใช้ตัดขอบภาพ
ใช้เลือกสีจากสีต่าง ๆ บนภาพ
Move
Marquee
Lasso
Crop
Eyedropper
ใช้ตกแต่งลบรอยตำหนิในภาพ
ใช้ระบายลงบนภาพ
ใช้ทำสำเนาภาพ โดยคัดลอกภาพจากบริเวณอื่นมาระบาย หรือระบายด้วยลวดลาย
ใช้ระบายภาพด้วยภาพของขั้นตอนเดิมที่ผ่านมา หรือภาพของสถานะเดิมที่บันทึกไว้
ใช้ลบภาพบางส่วนที่ไม่ต้องการ
ใช้เติมสีแบบไล่ระดับโทนสีหรือความทึบ
Gradient
Eraser
History Brush
Clone Stamp
Brush
Healing Brush
ใช้ระบายภาพให้เบลอ
ใช้ระบายเพื่อให้ภาพสว่างขึ้น
ใช้วาดเส้นพาธ (Path)
ใช้พิมพ์ตัวอักษรหรือข้อความลงบนภาพ
ใช้เลือกและปรับแต่งรูปทรงของเส้นพาธ
ใช้วาดรูปทรงเรขาคณิตหรือรูปทรงสำเร็จรูป
Rectangle
Path Selection
Horizontal Type
Pen
Dodge
Blur
ใช้เลื่อนดูส่วนต่าง ๆ ของภาพ
ใช้ย่อหรือขยายมุมมองภาพ
ใช้สำหรับกำหนดสี
เปิดแสดงหน้าจอแบบ Full screen
Set Foreground Color, Set Background Color - Foreground Color และ  Background Color
Zoom
Hand
        จากข้างต้นสรุปได้ว่า โปรแกรม Photoshop มีส่วนประกอบหน้าจอซึ่งมีหน้าที่การใช้งานที่แตกต่างกันออกไป และจะมีกล่องเครื่องมือและไอคอนต่าง ๆ ที่หลากหลานสามารถเลือกใช้งานให้เหมาะสมกับประเภทของงานในแต่ละแบบ เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพมากที่สุด