ประวัติผู้จัดทำ

ชื่อ - สกุล         นางสาวยุพดี   เวทการ     
วัน เดือน ปี เกิด        18  มกราคม  2527
สถานที่เกิด        จังหวัดกำแพงเพชร
ที่อยู่ปัจจุบัน        76/3  ม.12  ต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล  อ.เมือง  จ.กำแพงเพชร
ตำแหน่งปัจจุบัน        ครู วิทยฐานะชำนาญการ (ค.ศ.2)
สถานทำงานปัจจุบัน    โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา  ต.พานทอง  อ.ไทรงาม  จ.กำแพงเพชร
ประวัติการศึกษา
-    มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย  จาก โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา
-    วุฒิปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต   วิชาเอก วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
จากมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
-    วุฒิสูงกว่าปริญญาตรี   ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
จากมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
-    วุฒิปริญญาโท  การศึกษามหาบัณฑิต หลักสูตร การบริหารการศึกษา  
จากมหาวิทยาลัยพิษณุโลก
ผลงานดีเด่น
-    รางวัลหนึ่งแสนครูดี จากคุรุสภา
-    รางวัล "เพชรเสมาสามัญ'41"  ครูมืออาชีพ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
-    รางวัลครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีดีเด่น จาก สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูและผู้บริหารอำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร