ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของโรงเรียนบ่อแก้ววิทยา    


             
             

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา

คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา
ศิลปะ
สุขศึกษาพลศึกษา
การงานอาชีพ

 


ปัญญายปริสุชฌติ

คนย่อมบริสุทธิ์ด้วยปัญญา


น้ำเงิน - เหลือง


บ.ว.

เว็บที่น่าสนใจเว็บไซต์ทางการศึกษา

สพม.41
ครูไทย
ครูบ้านนอก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
    กำแพงเพชร

ระบบข้อมูลสารสนเทศ
    เพื่อการบริหารการศึกษา

GURU Online
DLIT
SESA
OBECDATA


มุมความรู้

ทบทวนความรู้กับมาม่า
ทรูปลูกปัญญา
admissionpremium
มหาวิทยาลัยราชภัฎ     กำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
    พิบูลย์สงคราม

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
    ราชมงคลล้านนาตาก

วิทยาลัยพยาบาล
    บรมราชชนนี
    สวรรค์ประชารักษ์
    นครสวรรค์

เทคนิคกำแพงเพชร
โรงเรียนในโรงงาน (Wil)
 

 

 

                   โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา  ได้รับการประกาศจัดตั้งให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกองการมัธยม  กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษา  เมื่อวันที่  3  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2538  (ปีการศึกษา  2537 )    โดยแยกออกมาจากการเป็นสาขาของโรงเรียนไทรงามพิทยาคม การเป็นสาขาของโรงเรียนไทรงามพิทยาคม       เริ่มมาตั้งแต่ปี  พ.ศ.  2531  นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนไทรงามพิทยาคม  ขณะนั้น  คือ  นายสมปอง  สมนักพงษ์  ได้ร่วมปรึกษากับท่านนายอำเภอไทรงาม , นายพรเทพ จันทร์ต้น หัวหน้าการการประถมศึกษาอำเภอไทรงาม   และคณะกรรมการการศึกษาของหมู่บ้านบ่อแก้ว  นำโดย   กำนันปัญญา  รวมธรรม  ซึ่งเห็นว่านักเรียนที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษานั้น มีเปอร์เซ็นต์การศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาน้อยมาก   อันเนื่องมาจากต้องเดินทางไปศึกษาต่อในระยะทางที่ไกล  และต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมาก  ที่ประชุมจึงมีมติให้จัดตั้งโรงเรียนสาขาขึ้น  โดยอาศัยพื้นที่บางส่วนของโรงเรียนประถมศึกษาบ้านบ่อแก้ว  ในขณะนั้น  โดยมีครูจำนวนหนึ่งจากโรงเรียนไทรงามพิทยาคม   มาทำหน้าที่สอนนำโดยนายชัยรัตน์  ปราณี   เป็นหัวหน้าสาขา ซึ่งมีนักเรียนรุ่นแรก  33  คน  จากนั้นในปี       
พ.ศ.  2532  ได้ส่งนางวารีย์  คงไทย   อาจารย์  1  ระดับ  5  โรงเรียนไทรงามพิทยาคม  มาเป็นหัวหน้าสาขา  ซึ่งมีนักเรียนเพิ่มขึ้นมาตามลำดับ
พ.ศ.  2534  นางวารีย์  คงไทย  ได้ร่วมกับคณะกรรมการศึกษา  นำโดยนายปัญญา  รวมธรรม   
นายทองใบ  เรื่อศรีจันทร์   และชาวบ้าน  จัดหาพื้นที่สำหรับจัดตั้งเป็นโรงเรียน ได้รับการบริจาคที่ดินจากนายสนั่น  สบายเมือง  อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 15 ไร่ นายแดง นางลำใย  ชัยพงษ์รัตนา  บริจาค  1  ไร่  1  งาน  และจัดทำผ้าป่าสามัคคีซื้อที่ดินเพิ่มอีก  จำนวน  10  ไร่     ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยท่านพระครูสังฆรักษ์ชนะ   ชุตินฺธโร คณะ  2  วัดอนงคาราม  กรุงเทพฯ  รวมทั้งหมดมีเนื้อที่  26  ไร่  1  งาน
พ.ศ.  2535  จึงได้ย้ายสาขาโรงเรียนมาตั้งในแห่งใหม่  โดยได้รับการสนับสนุนวัสดุและงบประมาณส่วนใหญ่  จากวัดบ้านบ่อแก้วและชุมชน  สร้างเป็นอาคารชั่วคราวขึ้นมาหนึ่งหลัง
พ.ศ.  2538  ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลพานทอง  ในวันที่  3  กุมภาพันธ์  2538  มีนางวารีย์  คงไทย  รักษาการในตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนบ่อแก้ววิทยา และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นครูใหญ่  และอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา  ตามลำดับ
พ.ศ. 2541 นางวารีย์  คงไทย  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา  ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อแก้ววิทยา
พ.ศ. 2544 (ภาคเรียนที่ 2) นายสมบัติ   ตันเจริญ  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านสวนวิทยา  ได้รับการแต่งตั้งให้รักษาการณ์ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อแก้ววิทยา
พ.ศ. 2545 นายสมบัติ   ตันเจริญ  ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
บ่อแก้ววิทยา
พ.ศ. 2547 (ภาคเรียนที่ 2) นายรัศมี  ภู่ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนคณฑีพิทยาคม  ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ่อแก้ววิทยา
             พ.ศ. 2554 ( ภาคเรียนที่ 2 ) นายถวิล บุญอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอาชานุสรณ์ ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ่อแก้ววิทยา
             พ.ศ. 2561 (ภาคเรียนที่ 1 ) นายปุณณวิช แก้วปัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจอก ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ่อแก้ววิทยาจนถึง พ.ศ. 2563 (ภาคเรียนที่ 1)
             พ.ศ. 2563 (ภาคเรียนที่ 1 ) นายชิตพล เพชรวารี รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ่อแก้ววิทยาจนถึงปัจจุบัน
     

 
พระพุทธรูปประจำ
สถานศึกษา

พระพุทธชินราช
การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส (ITA)

การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส (ITA)
โครงสร้างสถานศึกษา
ข้อมูลผู้บริหาร


มุมดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด

รายงานการประเมินตนเอง ของสถานศึกษา
แผนปฏิบัติการ
แผนพัฒนาโรงเรียน
ฟอร์มใบลาป่วย ลากิจ
แบบเบิกเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
ใบเบิกเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับ การรักษาพยาบาล
แบบรายงานการเดินทาง
ข้อมูลวิจัยของครู