ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซค์ของโรงเรียนบ่อแก้ววิทยา     

             คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา
ศิลปะ
สุขศึกษา - พลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 


ปัญญายปริสุชฌติ

คนย่อมบริสุทธิ์ด้วยปัญญา


น้ำเงิน - เหลือง


บ.ว.


   

  

 

 

 

 

ผู้บริหารโรงเรียน

 

 

 


ผู้อำนวยการโรงเรียน
     
นายชูสิทธิ์ แนวราช
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
       
ครูสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายปัทวีร์ จันทร์แสนตอ
ครู ค.ศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

นางสาวกฤติยาณี จิตรบรรจง
ครู ค.ศ.1
ผู้สอนวิชาภาษาไทย

 
ครูสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายอนุชา มังคะละ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาอังกฤษ
นางสาวจิรัชญา วิชญ์ภาส
พนักงานราชการ
ผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
   

 

 
ครูสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางวไลพร บวกขุนทด
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

นางเกศรา โพธิยากรณ์
ครู คศ.3
ผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์

 
ครูสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 

นายพรชัย ชัยรินทร์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

นายสุรนันท์ พันธ์สมบูรณ์
ครู คศ.2
ผู้สอนวิชาชีววิทยา
       
นางจินตนา สุหงษา
ครู คศ.2
ผู้สอนวิชาเคมี
นางสาวทิพรัตน์ ทัพแคลน
ครู คศ.2
ผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
 
ครูสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

 

   

นางสาวเขษมสร โข่งศรี
ครู ค.ศ.1
ผู้สอนวิชาสังคมศึกษาฯ

นายถาวร คุ้มคง
พนักงานราชการ
ผู้สอนวิชาสังคมศึกษาฯ
   
 
ครูสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา
นางวิเชียร วารินิน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษา พลศึกษา
นายวันโชค วารินิน
ครู คศ.3
ผู้สอนวิชาพลศึกษา
 
ครูสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวปองฟ้า พานจำปี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ศิลปะ

 

ครูสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางวิภารัตน์ มหาการะเกตุ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ
นายจเด็ด มหาการะเกตุ
ครู คศ.2
ผู้สอนวิชาการงานอาชีพ
   
นายบุญรอด วินทะชัย
ครู คศ.2
ผู้สอนวิชาพิมพ์ดีด
นางสาวยุพดี เวทการ
ครู คศ.2
ผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์
   
ธุรการโรงเรียน
   

นางสาวมณฑิรา นาคำ
ธุรการโรงเรียน

   

ลูกจ้างประจำ

นายลำไพร พุทธา
พนักงานขับรถ
   

 

 

พระพุทธรูปประจำ
สถานศึกษา

พระพุทธชินราช

 มุมดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด


ฟอร์มใบลาป่วย ลากิจ
แบบเบิกเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
ใบเบิกเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับ การรักษาพยาบาล
แบบรายงานการเดินทาง


เว็บไซต์ทางการศึกษา


สพม.41
ครูไทย
ครูบ้านนอก
GURU Online 


โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา ต.พานทอง อ.ไทรงาม จ. กำแพงเพชร 62150

โทร 0 – 5586- 0151 โทรสาร  0 – 5586- 0151 E:mail: borkaewwit@hotmail.com