ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของโรงเรียนบ่อแก้ววิทยา    


             
             

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา

คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา
ศิลปะ
สุขศึกษาพลศึกษา
การงานอาชีพ

 


ปัญญายปริสุชฌติ

คนย่อมบริสุทธิ์ด้วยปัญญา


น้ำเงิน - เหลือง


บ.ว.

เว็บที่น่าสนใจเว็บไซต์ทางการศึกษา

สพม.41
ครูไทย
ครูบ้านนอก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
    กำแพงเพชร

ระบบข้อมูลสารสนเทศ
    เพื่อการบริหารการศึกษา

GURU Online
DLIT
SESA
OBECDATA


มุมความรู้

ทบทวนความรู้กับมาม่า
ทรูปลูกปัญญา
admissionpremium
มหาวิทยาลัยราชภัฎ     กำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
    พิบูลย์สงคราม

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
    ราชมงคลล้านนาตาก

วิทยาลัยพยาบาล
    บรมราชชนนี
    สวรรค์ประชารักษ์
    นครสวรรค์

เทคนิคกำแพงเพชร
โรงเรียนในโรงงาน (Wil)
 

 

 

 

ผู้บริหารโรงเรียน

นายปุณณวิช แก้วปัน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
     
นายชูสิทธิ์ แนวราช
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
       
ครูสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายปัทวีร์ จันทร์แสนตอ
ครู ค.ศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

นางสาวสุภาลักษณ์ ศรีเพ็ง
ครูผู้ช่วย
ผู้สอนวิชาภาษาไทย

 
ครูสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายอนุชา มังคะละ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาอังกฤษ
นายประสิทธิ์ สิทธิดา
ครู คศ.1
ผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
   

นางสาวจิรัชญา วิชญ์ภาส
พนักงานราชการ
ผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ

นางสาวศศิมล เอี่ยมสอาด
ครูผู้สอนวิชาภาษาจีน

 
ครูสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวเกศรา ขันทองดี
ครู คศ.3
ผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์

นางวไลพร บวกขุนทด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

 
ครูสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 
นางสุจิตร เชื้อกลุนันท์
ครู คศ.3
ผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
 

นายพรชัย ชัยรินทร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

นายสุรนันท์ พันธ์สมบูรณ์
ครู คศ.3
ผู้สอนวิชาชีววิทยา
       
นางจินตนา สุหงษา
ครู คศ.3
ผู้สอนวิชาเคมี
นางสาวยุพดี เวทการ
ครู คศ.3
ผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์
 
ครูสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

 

   

นางสาวเขษมสร โข่งศรี
ครู ค.ศ.2
ผู้สอนวิชาสังคมศึกษาฯ

นายถาวร คุ้มคง
พนักงานราชการ
ผู้สอนวิชาสังคมศึกษาฯ
   
 
ครูสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา
นางวิเชียร วารินิน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษา พลศึกษา
นายวันโชค วารินิน
ครู คศ.3
ผู้สอนวิชาพลศึกษา
 
ครูสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายวันโชค วารินิน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ศิลปะ

นายสุทัศน์ พงษ์มา
ครูผู้สอนวิชาศิลปะ - ดนตรี

ครูสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางวิภารัตน์ มหาการะเกตุ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ
   
นายจเด็ด มหาการะเกตุ
ครู คศ.3
ผู้สอนวิชาการงานอาชีพ
นายบุญรอด วินทะชัย
ครู คศ.2
ผู้สอนวิชาพิมพ์ดีด
   
ธุรการโรงเรียน
   

นางสาวมณฑิรา นาคำ
ธุรการโรงเรียน

   

ลูกจ้างประจำ

นายลำไพร พุทธา
พนักงานขับรถ

ลูกจ้างชั่วคราว

   
นายวุฒิ จันทร์หอม นางสำเนียง จันทร์หอม

พระพุทธรูปประจำ
สถานศึกษา

พระพุทธชินราช


นายปุณณวิช แก้วปัน
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา

นายชูสิทธิ์ แนวราช
รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา


มุมดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด

แผนปฏิบัติการ
แผนพัฒนาโรงเรียน
ฟอร์มใบลาป่วย ลากิจ
แบบเบิกเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
ใบเบิกเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับ การรักษาพยาบาล
แบบรายงานการเดินทาง
ข้อมูลวิจัยของครู