ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซค์ของโรงเรียนบ่อแก้ววิทยา     

             คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา
ศิลปะ
สุขศึกษา - พลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 


ปัญญายปริสุชฌติ

คนย่อมบริสุทธิ์ด้วยปัญญา


น้ำเงิน - เหลือง


บ.ว.


   

  

 

 

 

 

กลยุทธิ์

 

กลยุทธ์ที่ 1 มุ่งจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
        กลยุทธ์ที่ 2  จัดการเรียนการสอนโดยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
        กลยุทธ์ที่ 3  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
        กลยุทธ์ที่ 4  จัดกิจกรรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

 

  เป้าหมาย

   

  • ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
  • ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
  • ผู้เรียนสามารถดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  • ผู้เรียนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

 

 

พระพุทธรูปประจำ
สถานศึกษา

พระพุทธชินราช


นายปุณณวิช แก้วปัน
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา

นายชูสิทธิ์ แนวราช
รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา


มุมดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด


ฟอร์มใบลาป่วย ลากิจ
แบบเบิกเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
ใบเบิกเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับ การรักษาพยาบาล
แบบรายงานการเดินทาง


เว็บไซต์ทางการศึกษา


สพม.41
ครูไทย
ครูบ้านนอก
GURU Online


โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา ต.พานทอง อ.ไทรงาม จ. กำแพงเพชร 62150

โทร 0 – 5586- 0151 โทรสาร  0 – 5586- 0151 E:mail: borkaewwit@hotmail.com