ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของโรงเรียนบ่อแก้ววิทยา    


             
             

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา

คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา
ศิลปะ
สุขศึกษาพลศึกษา
การงานอาชีพ

 


ปัญญายปริสุชฌติ

คนย่อมบริสุทธิ์ด้วยปัญญา


น้ำเงิน - เหลือง


บ.ว.

เว็บที่น่าสนใจเว็บไซต์ทางการศึกษา

สพม.41
ครูไทย
ครูบ้านนอก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
    กำแพงเพชร

ระบบข้อมูลสารสนเทศ
    เพื่อการบริหารการศึกษา

GURU Online
DLIT
SESA
OBECDATA


มุมความรู้

ทบทวนความรู้กับมาม่า
ทรูปลูกปัญญา
admissionpremium
มหาวิทยาลัยราชภัฎ     กำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
    พิบูลย์สงคราม

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
    ราชมงคลล้านนาตาก

วิทยาลัยพยาบาล
    บรมราชชนนี
    สวรรค์ประชารักษ์
    นครสวรรค์

เทคนิคกำแพงเพชร
โรงเรียนในโรงงาน (Wil)
 

 

 

 

กลยุทธิ์

 

 1. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา โดยใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและ ภายนอกสถานศึกษา
 2. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
 3. ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี เพื่อจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น
  สำคัญ
 4. ส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเพิ่มศักยภาพของ
  ผู้เรียน

 

  เป้าประสงค์
  1.   ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
  2. โรงเรียนมีกระบวนการบริหารจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
  3. ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  4. ผู้เรียนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

   

 

 

พระพุทธรูปประจำ
สถานศึกษา

พระพุทธชินราช
การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส (ITA)

การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส (ITA)
โครงสร้างสถานศึกษา
ข้อมูลผู้บริหาร


มุมดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด

รายงานการประเมินตนเอง ของสถานศึกษา
แผนปฏิบัติการ
แผนพัฒนาโรงเรียน
ฟอร์มใบลาป่วย ลากิจ
แบบเบิกเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
ใบเบิกเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับ การรักษาพยาบาล
แบบรายงานการเดินทาง
ข้อมูลวิจัยของครู