ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซค์ของโรงเรียนบ่อแก้ววิทยา     

             คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา
ศิลปะ
สุขศึกษา - พลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 


ปัญญายปริสุชฌติ

คนย่อมบริสุทธิ์ด้วยปัญญา


น้ำเงิน - เหลือง


บ.ว.


   

  

 

 

 

 

วิสัยทัศน์ 

“โรงเรียนบ่อแก้ววิทยามุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยยึดคุณธรรมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น”


พันธกิจ

    • จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
    • จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม
    • จัดกิจกรรมยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
    • จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น


อัตลักษณ์ของนักเรียน

" ชีวิตพอเพียง ส่งเสริมอาชีพตามวิถีชุมชน "

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

" โรงเรียนบ่อแก้ววิทยาอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง  "


 

 

 

 

พระพุทธรูปประจำ
สถานศึกษา

พระพุทธชินราช

นายถวิล บุญอินทร์
ผู้อำนวยการ

มุมดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด


ฟอร์มใบลาป่วย ลากิจ
แบบเบิกเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
ใบเบิกเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับ การรักษาพยาบาล
แบบรายงานการเดินทาง


เว็บไซต์ทางการศึกษา


สพม.41
ครูไทย
ครูบ้านนอก
GURU Online

 


โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา ต.พานทอง อ.ไทรงาม จ. กำแพงเพชร 62150

โทร 0 – 5586- 0151 โทรสาร  0 – 5586- 0151 E:mail: borkaewwit@hotmail.com