ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซค์ของโรงเรียนบ่อแก้ววิทยา     

             คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา
ศิลปะ
สุขศึกษา - พลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 


ปัญญายปริสุชฌติ

คนย่อมบริสุทธิ์ด้วยปัญญา


น้ำเงิน - เหลือง


บ.ว.


   

  

 

 

 

 

วิสัยทัศน์ 

“โรงเรียนบ่อแก้ววิทยามุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยยึดคุณธรรมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น”


พันธกิจ

    • จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
    • จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม
    • จัดกิจกรรมยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
    • จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น


อัตลักษณ์ของนักเรียน

" ชีวิตพอเพียง ส่งเสริมอาชีพตามวิถีชุมชน "

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

" โรงเรียนบ่อแก้ววิทยาอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง  "


 

 

 

 


นายปุณณวิช แก้วปัน
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา

นายชูสิทธิ์ แนวราช
รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา


มุมดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด


ฟอร์มใบลาป่วย ลากิจ
แบบเบิกเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
ใบเบิกเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับ การรักษาพยาบาล
แบบรายงานการเดินทาง


เว็บไซต์ทางการศึกษา


สพม.41
ครูไทย
ครูบ้านนอก
GURU Online

 


โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา ต.พานทอง อ.ไทรงาม จ. กำแพงเพชร 62150

โทร 0 – 5586- 0151 โทรสาร  0 – 5586- 0151 E:mail: borkaewwit@hotmail.com