ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของโรงเรียนบ่อแก้ววิทยา    


             

             

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา

คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา
ศิลปะ
สุขศึกษาพลศึกษา
การงานอาชีพ

 


ปัญญายปริสุชฌติ

คนย่อมบริสุทธิ์ด้วยปัญญา


น้ำเงิน - เหลือง


บ.ว.

เว็บที่น่าสนใจเว็บไซต์ทางการศึกษา

สพม.41
ครูไทย
ครูบ้านนอก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
    กำแพงเพชร

ระบบข้อมูลสารสนเทศ
    เพื่อการบริหารการศึกษา

GURU Online
DLIT
SESA
OBECDATA


มุมความรู้

ทบทวนความรู้กับมาม่า
ทรูปลูกปัญญา
admissionpremium
มหาวิทยาลัยราชภัฎ     กำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
    พิบูลย์สงคราม

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
    ราชมงคลล้านนาตาก

วิทยาลัยพยาบาล
    บรมราชชนนี
    สวรรค์ประชารักษ์
    นครสวรรค์

เทคนิคกำแพงเพชร
โรงเรียนในโรงงาน (Wil)
 

 

 

ข้อมูลการวิจัยของครู ประจำปีการศึกษา 2561

ที่
ชื่องานวิจัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้
หมายเหตุ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้วิธีการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา ตาบลพานทอง อาเภอไทรงาม จังหวัดกาแพงเพชร คณิตศาสตร์  
2 การพัฒนาการท่องจาแม่สูตรคูณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา ตาบลพานทอง อาเภอไทรงาม จังหวัดกาแพงเพชร คณิตศาสตร์  
4 การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยาในเรื่อง
การไม่ส่งการบ้าน
คณิตศาสตร์  
4 การใช้สื่อการสอนเสริมแรงในรายวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการจัดการชั้นเรียนออนไลน์ วิทยาศาสตร์  
2 การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนในเรื่องการไม่ส่งงาน วิทยาศาสตร์  
3 ส่งเสริมทักษะค้นคว้าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์  
4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น ม.3 ที่ได้รับการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา วิทยาศาสตร์  
5 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัย และความรับผิดชอบ ของนักเรียนชั้น ม.6/1 วิทยาศาสตร์  
6 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องสารและสมบัติของสารของนักเรียน ชั้น ม.1/1 วิทยาศาสตร์  
7 การฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์และการสังเคราะห์ข้อมูล วิทยาศาสตร์  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1 ส่งเสริมการอ่านทำนองเสนาะ ภาษาไทย  
2 พัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้แบบฝึกหัดการอ่านวิเคราะห์ข่าว ภาษาไทย  
3 การแก้ปัญหาการเขียนคำภาษาไทยไม่ถูกต้องของนักเรียนชั้น ม.1/2 โดยใช้แบบฝึกหัด ภาษาไทย  
4 การแก้ปัญหานักเรียนเขียนสะกดคำไม่ถูกต้อง ภาษาไทย  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1 การวิเคราะห์ข้อบกพร่องในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา อาเภอไทรงาม จังหวัดกาแพงเพชร ภาษาต่างประเทศ  
2 การศึกษาความสามารถการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากแบบฝึกของนักเรียนชั้น ม.1 ภาษาต่างประเทศ  
3 การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาจีน โดยใช้การ์ดคำศัพท์ ทบทวนตนเอง ของนักเรียนชั้น ม.1 ภาษาต่างประเทศ  
4 การส่งเสริมทักษะการเขียนตัวเลขเป็นภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้น ม.2 ภาษาต่างประเทศ  
5 การพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียนชั้น ม.1/2 ภาษาต่างประเทศ  
6 การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น ม.4 ภาษาต่างประเทศ  
7 การวัดเจตคติที่มีต่อวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
1 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสังคม สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิต โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การเรียนรู้เรื่องวัฒนธรรม นักเรียนชั้น ม.4 สังคมศึกษาฯ  
2 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์โดยใช้ชุดศุนย์การเรียนรู้ เรื่อง การนับเวลาและช่วงเวลาประวัติศาสตร์ ของนักเรียน ม.1 สังคมศึกษาฯ  
3 จริยธรรมที่ควรปรับปรุงจากการประเมินนักเรียน ชั้น ม.4/1 สังคมศึกษาฯ  
4 จริยธรรมที่ควรปรับปรุงจากการประเมินนักเรียน ชั้น ม.2/1 สังคมศึกษาฯ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1 การพัฒนาด้านการอ่านโน๊ตสากลเพื่อส่งผลต่อการปฏิบัติเครื่องดนตรีคีย์บอร์ด ชั้น ม.3 ศิลปะ  
2 เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยัน อดทน ทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน ศิลปะ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยั
1 การพัฒนาลักษณะนิสัยในการทำงาน ด้านการมีวินัยของนักเรียน ชั้น ม.1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
2 กาารพัฒนาพฤติกรรมก้าวร้าวที่เกิดจากความเครียดของนักเรียนชั้น ม.3 ด้วยวิธีการทำสมาธิ การงานอาชีพและเทคโนโลย  
3 การพัฒนาลักษณะนิสัยในการทำงาน ด้านการมีวินัยของนักเรียน ชั้น ม.2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
4 การพัฒนาทักษะการเรียนรายวิชาโปรแกรมการนำเสนองาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
โดยใช้เทคนิคการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
5 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ อย่างถูกวิธีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 การงานอาชีพและเทคโนโลย  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
1 ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการพัฒนาทางเพศและการเปลี่ยนแปลงโดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน สุขศึกษา และพลศึกษา  
2 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อโดยใช้ผังมโนทัศน์ สุขศึกษา และพลศึกษา  
3 การแก้ปัญหาทักษะการเสร์ฟลูกบนมือ ในการเรียนวิชาพลศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพด้วยวิธีการฝึกทำซ้ำ ๆ ของนักเรียน ม.2 สุขศึกษา และพลศึกษา  
4 การศึกษาสมรรถภาพของนักเรียนระดับชั้น ม. 2 สุขศึกษา และพลศึกษา  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1 ความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.1 -