ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของโรงเรียนบ่อแก้ววิทยา    

             คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา
ศิลปะ
สุขศึกษา - พลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 


ปัญญายปริสุชฌติ

คนย่อมบริสุทธิ์ด้วยปัญญา


น้ำเงิน - เหลือง


บ.ว.


   

  

 

 

 

ข้อมูลการวิจัยของครู ประจำปีการศึกษา 2561

ที่
ชื่องานวิจัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้
หมายเหตุ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้วิธีการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา ตาบลพานทอง อาเภอไทรงาม จังหวัดกาแพงเพชร คณิตศาสตร์  
2 การพัฒนาการท่องจาแม่สูตรคูณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา ตาบลพานทอง อาเภอไทรงาม จังหวัดกาแพงเพชร คณิตศาสตร์  
4 การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยาในเรื่อง
การไม่ส่งการบ้าน
คณิตศาสตร์  
4 การใช้สื่อการสอนเสริมแรงในรายวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการจัดการชั้นเรียนออนไลน์ วิทยาศาสตร์  
2 การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนในเรื่องการไม่ส่งงาน วิทยาศาสตร์  
3 ส่งเสริมทักษะค้นคว้าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์  
4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น ม.3 ที่ได้รับการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา วิทยาศาสตร์  
5 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัย และความรับผิดชอบ ของนักเรียนชั้น ม.6/1 วิทยาศาสตร์  
6 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องสารและสมบัติของสารของนักเรียน ชั้น ม.1/1 วิทยาศาสตร์  
7 การฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์และการสังเคราะห์ข้อมูล วิทยาศาสตร์  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1 ส่งเสริมการอ่านทำนองเสนาะ ภาษาไทย  
2 พัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้แบบฝึกหัดการอ่านวิเคราะห์ข่าว ภาษาไทย  
3 การแก้ปัญหาการเขียนคำภาษาไทยไม่ถูกต้องของนักเรียนชั้น ม.1/2 โดยใช้แบบฝึกหัด ภาษาไทย  
4 การแก้ปัญหานักเรียนเขียนสะกดคำไม่ถูกต้อง ภาษาไทย  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1 การวิเคราะห์ข้อบกพร่องในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา อาเภอไทรงาม จังหวัดกาแพงเพชร ภาษาต่างประเทศ  
2 การศึกษาความสามารถการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากแบบฝึกของนักเรียนชั้น ม.1 ภาษาต่างประเทศ  
3 การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาจีน โดยใช้การ์ดคำศัพท์ ทบทวนตนเอง ของนักเรียนชั้น ม.1 ภาษาต่างประเทศ  
4 การส่งเสริมทักษะการเขียนตัวเลขเป็นภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้น ม.2 ภาษาต่างประเทศ  
5 การพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียนชั้น ม.1/2 ภาษาต่างประเทศ  
6 การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น ม.4 ภาษาต่างประเทศ  
7 การวัดเจตคติที่มีต่อวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
1 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสังคม สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิต โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การเรียนรู้เรื่องวัฒนธรรม นักเรียนชั้น ม.4 สังคมศึกษาฯ  
2 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์โดยใช้ชุดศุนย์การเรียนรู้ เรื่อง การนับเวลาและช่วงเวลาประวัติศาสตร์ ของนักเรียน ม.1 สังคมศึกษาฯ  
3 จริยธรรมที่ควรปรับปรุงจากการประเมินนักเรียน ชั้น ม.4/1 สังคมศึกษาฯ  
4 จริยธรรมที่ควรปรับปรุงจากการประเมินนักเรียน ชั้น ม.2/1 สังคมศึกษาฯ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1 การพัฒนาด้านการอ่านโน๊ตสากลเพื่อส่งผลต่อการปฏิบัติเครื่องดนตรีคีย์บอร์ด ชั้น ม.3 ศิลปะ  
2 เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยัน อดทน ทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน ศิลปะ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยั
1 การพัฒนาลักษณะนิสัยในการทำงาน ด้านการมีวินัยของนักเรียน ชั้น ม.1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
2 กาารพัฒนาพฤติกรรมก้าวร้าวที่เกิดจากความเครียดของนักเรียนชั้น ม.3 ด้วยวิธีการทำสมาธิ การงานอาชีพและเทคโนโลย  
3 การพัฒนาลักษณะนิสัยในการทำงาน ด้านการมีวินัยของนักเรียน ชั้น ม.2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
4 การพัฒนาทักษะการเรียนรายวิชาโปรแกรมการนำเสนองาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
โดยใช้เทคนิคการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
5 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ อย่างถูกวิธีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 การงานอาชีพและเทคโนโลย  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
1 ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการพัฒนาทางเพศและการเปลี่ยนแปลงโดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน สุขศึกษา และพลศึกษา  
2 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อโดยใช้ผังมโนทัศน์ สุขศึกษา และพลศึกษา  
3 การแก้ปัญหาทักษะการเสร์ฟลูกบนมือ ในการเรียนวิชาพลศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพด้วยวิธีการฝึกทำซ้ำ ๆ ของนักเรียน ม.2 สุขศึกษา และพลศึกษา  
4 การศึกษาสมรรถภาพของนักเรียนระดับชั้น ม. 2 สุขศึกษา และพลศึกษา  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1 ความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.1 -