ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซค์ของโรงเรียนบ่อแก้ววิทยา     

             คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา
ศิลปะ
สุขศึกษา - พลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 


ปัญญายปริสุชฌติ

คนย่อมบริสุทธิ์ด้วยปัญญา


น้ำเงิน - เหลือง


บ.ว.


   

  

 

 

 

 

 

ผลงานดีเด่นประจำปีการศึกษา 2559

 

ผลงานครู

ชื่อ – นามสกุล

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

นางสาวทิพาพร   นรการณ์

ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาดีเด่น
วันครู  ปี 2559

สมาคมครูอำเภอไทรงาม

นางสาวยุพดี        เวทการ

ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาดีเด่น
วันครู  ปี 2559

สมาคมครูอำเภอไทรงาม

นางสาวทิพรัตน์ ทับแคลน

รางวัลเหรียญเงินบันทึกหนังสือเล่มโปรด ประเภทครู

สพม. เขต 41

นางสาวกฤติยาณี  จิตรบรรจง

รางวัลเหรียญทอง งานวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา 5 บท

สพม. เขต 41

นางสาวทิพรัตน์ ทับแคลน

รางวัลเหรียญทอง งานวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา 5 บท

สพม. เขต 41

นางสาวกฤติยาณี  จิตรบรรจง

รางวัลเหรียญเงินครูส่งเสริมนิสัยรักการอ่านมาตรฐานดีเด่น

สพม. เขต 41

ผลงานนักเรียน

ชื่อ – นามสกุล

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

1. นายณัฐวุฒิ  เทียมพงษ์
2. นางสาวชลธิชา  หงส์คง
3. นางสาวจันทร์นภา  เอี้ยนไธสงค์

รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันการแสดง
ทางวิทยาศาสตร์ ( Science Show ) ระดับ
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4-6

สพฐ.

นักกรีฑาโรงเรียนบ่อแก้ววิทยา

รางวัลชนะเลิศถ้วยรวม อันดับ 1 กรีฑา
รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี การแข่งขันกีฬา ระหว่างโรงเรียนและส่วนภูมิภาค
จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2559

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดกำแพงเพชรร่วมกับ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

นักกรีฑาโรงเรียนบ่อแก้ววิทยา

รางวัลรองชนะเลิศถ้วยรวม อันดับ 2 กรีฑา
รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี การแข่งขันกีฬาระหว่าง
โรงเรียนและส่วนภูมิภาค จังหวัดกำแพงเพชร
ประจำปี 2559

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดกำแพงเพชรร่วมกับ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

นักกรีฑาโรงเรียนบ่อแก้ววิทยา

รางวัลรองชนะเลิศถ้วยรวม อันดับ 2 กรีฑา
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี การแข่งขันกีฬาระหว่าง
โรงเรียนและส่วนภูมิภาค จังหวัดกำแพงเพชร
ประจำปี 2559

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดกำแพงเพชรร่วมกับ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

นักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดโรงเรียนบ่อแก้ววิทยา

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ วอลเลย์บอลชายหาด
รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชาย  ารแข่งขันกีฬาระหว่าง
โรงเรียนและส่วนภูมิภาค จังหวัดกำแพงเพชร
ประจำปี 2559

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดกำแพงเพชรร่วมกับ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา า

นักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดโรงเรียนบ่อแก้ววิทยา

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ วอลเลย์บอลชายหาด
รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชาย  ารแข่งขันกีฬาระหว่าง
โรงเรียนและส่วนภูมิภาค จังหวัดกำแพงเพชร
ประจำปี 2559

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดกำแพงเพชรร่วมกับ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

นางสาวชลธิชา  เหล่าสี
นางสาววารุณี  รวยพงษ์
นางสาวดวงกมล  กล้ากสิกิจ

รางวัลชนะเลิศการประกวดคลิปวีดิโอ
ศาสตร์ตามรอยเท้าพ่อระดับจังหวัด

วัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร

นางสาวชลธิชา  เหล่าสี
นางสาววารุณี  รวยพงษ์
นางสาวดวงกมล  กล้ากสิกิจ

รางวัลเข้ารอบ 20 ทีม สุดท้ายการประกวดคลิปวีดิโอ
ศาสตร์ตามรอยเท้าพ่อระดับประเทศ

กระทรวงวัฒนธรรม

นายณัฐวุฒิ  เทียมพงษ์
นางสาวชลธิชา  หงส์คง
นางสาวจันทร์นภา  เอี้ยนไธสงค์

รางวัลเหรียญทอง (ชนะเลิศ) การแข่งขัน
การแสดงทางวิทยาศาสตร์ ( Science Show )
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4-6

สพม.เขต 41

ด.ช.บรรณวัชร  ศิริชัย
ด.ญ.เบญจวรรณ  เข็มทอง
ด.ญ.กัญญาณัฐ  บุตะเคียน

รางวัลเหรียญทองการแข่งขันการแสดง
ทางวิทยาศาสตร์ ( Science Show )
ระดับ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3

สพม.เขต 41

ด.ช.พาณิชย์  ศรีพุทธา

รางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันนิทานคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

สพม.เขต 41

นางสาวศิริรัตน์  รอดประเสริฐ

รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันนิทานคุณธรรม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

สพม.เขต 41

ด.ช.กรกรร  รัศมี
ด.ญ.พัชรินทร์  วงค์นารินทร์
ด.ญ.นิสาชล  ดอกบัว
ด.ญ.ภัทรชนันท์ ปลดห่วง
ด.ญ.แสงดาว ขันโพธิ์น้อย

รางวัลเหรียญทองการแข่งขันโครงงานคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

สพม.เขต 41

นายพงศ์ศิริ  กลิ่นสอน
นางสาวอริศรา  รอดประเสริฐ
นางสาวพัชรินทร์  มีระสิง
นางสาวจารุวรรณ เดิมสันเทียะ
นางสาวพุทธชาติ  บุบผาชาติ

รางวัลเหรียญทองการแข่งขันโครงงานคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

สพม.เขต 41

ด.ช.ธนภัทร  ทัดทรง
ด.ญ.จุฑารัตน์  อาป้อง

รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันมารยาทไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

สพม.เขต 41

นางสาวอัยดา  อินทร์ประเสริฐ
นายจิรกิตติ์  ทัดทรง

รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันรางวัลเหรียญเงิ
นการแข่งขันมารยาทไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

สพม.เขต 41

ด.ญ.จิราวรรณ  วิชัย
ด.ญ.ช้องนาง  สนโศก
ด.ญ.นิสาชล  ดอกบัว
ด.ญ.สุกัญญา  ปกิลาเค
ด.ญ.สุภัคศร  ต่อเสนา

รางวัลเหรียญทองการแข่งขันเพลงคุณธรรม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

สพม.เขต 41

นางสาวการะเกด  จิตรทรัพย์
นางสาวพัสวี  ขุมทอง
นางสาวภัทรินทร์  ไชยรินทร์
นางสาวศรัณยา บุตะเคียน
นางสาวสุกัญญา  หล้าคำ

รางวัลเหรียญทองการแข่งขันเพลงคุณธรรม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

สพม.เขต 41

นางสาววารุณี  รวยพงษ์
นางสาวสุภาพร  บุญเหลือ
นางสาวนิชนันท์  แสนยินดี

รางวัลเหรียญทองการแข่งขันการจัดสวนถาดแก้ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

สพม.เขต 41

ด.ญ.นันทิพร  สีดามุย
ด.ญ.พัชรพร  ใจกล้า
ด.ญ.สุพรรษา  เหลืองแดง

รางวัลเหรียญทองการแข่งขันการจัดสวนถาดชื้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

สพม.เขต 41

ด.ญ.ธัญพิชชา สิงห์ผาสุก
ด.ญ.พรรณธิวา  แซงดานุษ
ด.ญ.อภิสรา  แดนประสาท 

รางวัลเหรียญทองการแข่งขันโครงงานอาชีพ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

สพม.เขต 41

ด.ญ.กัญญาพร  แสนสุข
ด.ญ.จันทกร  มูลลอด
ด.ญ.ศิริพร  กองสี

รางวัลเหรียญทองการแข่งขันการประดิษฐ์ของใช
้จากวัสดุธรรมชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

สพม.เขต 41

ด.ญ.พัชรกร  ใจกล้า
ด.ญ.ธัญพิชชา สิงห์ผาสุก
ด.ช.บรรณวัชร  ศิริชัย

รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก
เจ้าฟ้านักอ่าน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

สพม.เขต 41

นางสาวกานต์มณี  ทวีพันธ์
นางสาวสายพิณ  เดือนกลาง
นางสาวพรทิพย์  กติกา

รางวัลเหรียญทองการแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก
เจ้าฟ้านักอ่าน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

สพม.เขต 41

 

 

 

พระพุทธรูปประจำ
สถานศึกษา

พระพุทธชินราช

นายถวิล บุญอินทร์
ผู้อำนวยการ

มุมดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด


ฟอร์มใบลาป่วย ลากิจ
แบบเบิกเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
ใบเบิกเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับ การรักษาพยาบาล
แบบรายงานการเดินทาง


เว็บไซต์ทางการศึกษา


สพม.41
ครูไทย
ครูบ้านนอก
GURU Online


โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา ต.พานทอง อ.ไทรงาม จ. กำแพงเพชร 62150

โทร 0 – 5586- 0151 โทรสาร  0 – 5586- 0151 E:mail: borkaewwit@hotmail.com