ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซค์ของโรงเรียนบ่อแก้ววิทยา     

             คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา
ศิลปะ
สุขศึกษา - พลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 


ปัญญายปริสุชฌติ

คนย่อมบริสุทธิ์ด้วยปัญญา


น้ำเงิน - เหลือง


บ.ว.


   

  

 

 

 

ผลงานดีเด่นประจำปีการศึกษา 2556

ผลงานโรงเรียน

ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

สถานศึกษา

 

ชนะเลิศระดับประเทศการประกวดวีดีทัศน์เรื่องสั้น โรงเรียนธนาคาร  ปีที่ 3

 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ผู้บริหาร
1.นายถวิล  บุญอินทร์

 

หนึ่งแสนครูดี

 

คุรุสภา

 

2. นายชูสิทธิ์  แนวราช

 

หนึ่งแสนครูดี

คุรุสภา

 

ผลงานครู

ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

ครู

  1. นายวันโชค  วารินิน

 

หนึ่งแสนครูดี

 

คุรุสภา

  1. นายบุญรอด  วินทะชัย

หนึ่งแสนครูดี

คุรุสภา

ครูผู้สอนดีเด่น

สมาคมครูอำเภอไทรงาม

3.นายจเด็ด  มหาการะเกตุ

หนึ่งแสนครูดี

คุรุสภา

4.นางวิภารัตน์  มหาการะเกตุ

ครูผู้สอนดีเด่น

สมาคมครูอำเภอไทรงาม

5.นายอนุชา  มังคะละ

หนึ่งแสนครูดี

คุรุสภา

6.นางสาวเกศรา  ขันทองดี

หนึ่งแสนครูดี

คุรุสภา

7.นางวไลพร  บวกขุนทด

หนึ่งแสนครูดี

คุรุสภา

 

ผลงานนักเรียน

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

รางวัลชนะเลิศเหรียญทองเกียรติยศ  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  สาขากายภาพ ม.ปลาย
ระดับภาคเหนือตอนล่าง

สมาคมวิทยาศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์แห่งประเทศไทย

รางวัลเชิดชูเกียรติ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  สาขากายภาพ ม.ปลาย ระดับประเทศ

สมาคมวิทยาศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์แห่งประเทศไทย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภททีมชุดกีฬาเซปัคตะกร้อ การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติครั้งที่  35
ระดับประเทศ

จังหวัดอุตรดิตถ์

รางวัลเหรียญทอง การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) งานศิลปหัตถกรรมฯ
ระดับภาคเหนือ

สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รางวัลเหรียญทอง การแข่งจัดสวนถาดชื้น ม.ต้น งานศิลปหัตถกรรมฯ
ระดับภาคเหนือ

สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดุเหลือใช้     ม.ต้น งานศิลปหัตถกรรมฯ
ระดับภาคเหนือ

 

 

สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.ต้น งานศิลปหัตถกรรมฯ
ระดับภาคเหนือ

สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.ปลาย งานศิลปหัตถกรรม
ระดับภาคเหนือ

สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.ต้น งานศิลปหัตถกรรม
ระดับภาคเหนือ

สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเพลงคุณธรรม ม.ปลาย งานศิลปหัตถกรรม
ระดับภาคเหนือ

สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 

 

 

พระพุทธรูปประจำ
สถานศึกษา

พระพุทธชินราช


นายปุณณวิช แก้วปัน
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา

นายชูสิทธิ์ แนวราช
รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา


มุมดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด


ฟอร์มใบลาป่วย ลากิจ
แบบเบิกเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
ใบเบิกเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับ การรักษาพยาบาล
แบบรายงานการเดินทาง


เว็บไซต์ทางการศึกษา


สพม.41
ครูไทย
ครูบ้านนอก
GURU Online


โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา ต.พานทอง อ.ไทรงาม จ. กำแพงเพชร 62150

โทร 0 – 5586- 0151 โทรสาร  0 – 5586- 0151 E:mail: borkaewwit@hotmail.com