ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซค์ของโรงเรียนบ่อแก้ววิทยา     

             คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา
ศิลปะ
สุขศึกษา - พลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 


ปัญญายปริสุชฌติ

คนย่อมบริสุทธิ์ด้วยปัญญา


น้ำเงิน - เหลือง


บ.ว.


   

  

 

 

 

ผลงานดีเด่นประจำปีการศึกษา 2558

ผลงานครู

ชื่อ – นามสกุล

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

  1. นางสาวทิพาพร   นรการณ์
  2.  นางสาวยุพดี        เวทการ

-  รางวัลหนึ่งแสนครูดี  

คุรุสภา

  1. นางวไลพร        บวกขุนทด
  2. นางสาวทิพรัตน์ ทับแคลน

-  ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาดีเด่น
วันครู  ปี 2558

สมาคมครูอำเภอไทรงาม

 

ผลงานนักเรียน

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

- รางวัลชนะเลิศอันดับ 1   การแข่งขันเขย่งก้าวกระโดด  รุ่นอายุ  16 ปี  ชาย  การแข่งขันกีฬานักเรียน   สพม. 41

สพม.  เขต  41

-  รางวัลชนะเลิศอันดับ  1   การแข่งขันวิ่ง  200  เมตร  รุ่นอายุ  14 ปี  หญิง
-รางวัลชนะเลิศอันดับ 1   การแข่งขันกระโดดไกล   รุ่นอายุ  14 ปี  หญิง  การแข่งขันกีฬานักเรียน  
สพม. 41

สพม. เขต  41

-  รางวัลชนะเลิศอันดับ 2  การแข่งขันกระโดดไกล  รุ่นอายุ 16 ปี  หญิงการแข่งขันกีฬานักเรียน  
สพม. 41

สพม. เขต  41

-  รางวัลชนะเลิศอันดับ 2  การแข่งขันขว้างจักร  รุ่นอายุ  16 ปี  ชาย  การแข่งขันกีฬานักเรียน   สพม. 41

สพม. เขต  41

-  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1   การแข่งขันวิ่งผลัด  รุ่นอายุ  16 ปี ชาย  การแข่งขันกีฬานักเรียน   สพม. 41

สพม. เขต  41

-  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1     การแข่งขันวิ่งผลัด  รุ่นอายุ  16 ปี  หญิง การแข่งขันกีฬานักเรียน   สพม. 41

สพม. เขต  41

-  รางวัลเหรียญทอง  การประกวดหนังสือเล่มเล็ก  ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  41

สพม. เขต  41

-  รางวัลเหรียญทอง  การประกวดแข่งขันบันทึก 5 บรรทั ด 100  วันเรียน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  41

สพม. เขต  41

-รางวัลเหรียญเงิน  การประกวดแข่งขันบันทึก 5 บรรทัด 100  วันเรียน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  41

สพม. เขต  41

-  รางวัล เหรียญทอง    การประกวดมารยาทไทย  ระดับม. 1-3  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2558

สพม. เขต  41

-  รางวัล เหรียญทอง    การประกวดมารยาทไทย  ระดับม. 4-6งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2558

สพม. เขต  41

- รางวัลชมเชยการตอบปัญหาธรรมมะ

กระทรวงวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร

-  รางวัล เหรียญทอง    การประกวดหนังสือเล่มโปรด  ระดับม. 4-6งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจำปี2558

สพม. เขต  41

-  รางวัลเหรียญทอง  การประกวดบันทึกการอ่าน  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

สพม. เขต  41

-   รางวัลเหรียญทอง  การประกวดบันทึกการอ่าน  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สพม. เขต  41

 

 

 

 

พระพุทธรูปประจำ
สถานศึกษา

พระพุทธชินราช


นายปุณณวิช แก้วปัน
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา

นายชูสิทธิ์ แนวราช
รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา


มุมดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด


ฟอร์มใบลาป่วย ลากิจ
แบบเบิกเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
ใบเบิกเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับ การรักษาพยาบาล
แบบรายงานการเดินทาง


เว็บไซต์ทางการศึกษา


สพม.41
ครูไทย
ครูบ้านนอก
GURU Online


โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา ต.พานทอง อ.ไทรงาม จ. กำแพงเพชร 62150

โทร 0 – 5586- 0151 โทรสาร  0 – 5586- 0151 E:mail: borkaewwit@hotmail.com