ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซค์ของโรงเรียนบ่อแก้ววิทยา     

             คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา
ศิลปะ
สุขศึกษา - พลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 


ปัญญายปริสุชฌติ

คนย่อมบริสุทธิ์ด้วยปัญญา


น้ำเงิน - เหลือง


บ.ว.


   

  

 

 

 

ผลงานดีเด่นประจำปีการศึกษา 2559

ผลงานครู

ชื่อ – นามสกุล

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

นางสาวทิพาพร   นรการณ์

ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาดีเด่น
วันครู  ปี 2559

สมาคมครูอำเภอไทรงาม

นางสาวยุพดี        เวทการ

ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาดีเด่น
วันครู  ปี 2559

สมาคมครูอำเภอไทรงาม

นางสาวทิพรัตน์ ทับแคลน

รางวัลเหรียญเงินบันทึกหนังสือเล่มโปรด ประเภทครู

สพม. เขต 41

นางสาวกฤติยาณี  จิตรบรรจง

รางวัลเหรียญทอง งานวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา 5 บท

สพม. เขต 41

นางสาวทิพรัตน์ ทับแคลน

รางวัลเหรียญทอง งานวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา 5 บท

สพม. เขต 41

นางสาวกฤติยาณี  จิตรบรรจง

รางวัลเหรียญเงินครูส่งเสริมนิสัยรักการอ่านมาตรฐานดีเด่น

สพม. เขต 41

ผลงานนักเรียน

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันการแสดง
ทางวิทยาศาสตร์ ( Science Show ) ระดับ
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4-6

สพฐ.

รางวัลชนะเลิศถ้วยรวม อันดับ 1 กรีฑา
รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี การแข่งขันกีฬา ระหว่างโรงเรียนและส่วนภูมิภาค
จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2559

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดกำแพงเพชรร่วมกับ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รางวัลรองชนะเลิศถ้วยรวม อันดับ 2 กรีฑา
รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี การแข่งขันกีฬาระหว่าง
โรงเรียนและส่วนภูมิภาค จังหวัดกำแพงเพชร
ประจำปี 2559

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดกำแพงเพชรร่วมกับ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รางวัลรองชนะเลิศถ้วยรวม อันดับ 2 กรีฑา
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี การแข่งขันกีฬาระหว่าง
โรงเรียนและส่วนภูมิภาค จังหวัดกำแพงเพชร
ประจำปี 2559

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดกำแพงเพชรร่วมกับ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ วอลเลย์บอลชายหาด
รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชาย  ารแข่งขันกีฬาระหว่าง
โรงเรียนและส่วนภูมิภาค จังหวัดกำแพงเพชร
ประจำปี 2559

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดกำแพงเพชรร่วมกับ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา า

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ วอลเลย์บอลชายหาด
รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชาย  ารแข่งขันกีฬาระหว่าง
โรงเรียนและส่วนภูมิภาค จังหวัดกำแพงเพชร
ประจำปี 2559

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดกำแพงเพชรร่วมกับ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รางวัลชนะเลิศการประกวดคลิปวีดิโอ
ศาสตร์ตามรอยเท้าพ่อระดับจังหวัด

วัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร

รางวัลเข้ารอบ 20 ทีม สุดท้ายการประกวดคลิปวีดิโอ
ศาสตร์ตามรอยเท้าพ่อระดับประเทศ

กระทรวงวัฒนธรรม

รางวัลเหรียญทอง (ชนะเลิศ) การแข่งขัน
การแสดงทางวิทยาศาสตร์ ( Science Show )
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4-6

สพม.เขต 41

รางวัลเหรียญทองการแข่งขันการแสดง
ทางวิทยาศาสตร์ ( Science Show )
ระดับ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3

สพม.เขต 41

รางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันนิทานคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

สพม.เขต 41

รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันนิทานคุณธรรม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

สพม.เขต 41

รางวัลเหรียญทองการแข่งขันโครงงานคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

สพม.เขต 41

รางวัลเหรียญทองการแข่งขันโครงงานคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

สพม.เขต 41

รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันมารยาทไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

สพม.เขต 41

รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันรางวัลเหรียญเงิ
นการแข่งขันมารยาทไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

สพม.เขต 41

รางวัลเหรียญทองการแข่งขันเพลงคุณธรรม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

สพม.เขต 41

รางวัลเหรียญทองการแข่งขันเพลงคุณธรรม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

สพม.เขต 41

รางวัลเหรียญทองการแข่งขันการจัดสวนถาดแก้ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

สพม.เขต 41

รางวัลเหรียญทองการแข่งขันการจัดสวนถาดชื้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

สพม.เขต 41

รางวัลเหรียญทองการแข่งขันโครงงานอาชีพ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

สพม.เขต 41

รางวัลเหรียญทองการแข่งขันการประดิษฐ์ของใช
้จากวัสดุธรรมชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

สพม.เขต 41

รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก
เจ้าฟ้านักอ่าน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

สพม.เขต 41

รางวัลเหรียญทองการแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก
เจ้าฟ้านักอ่าน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

สพม.เขต 41

 

 

 

พระพุทธรูปประจำ
สถานศึกษา

พระพุทธชินราช


นายปุณณวิช แก้วปัน
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา

นายชูสิทธิ์ แนวราช
รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา


มุมดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด


ฟอร์มใบลาป่วย ลากิจ
แบบเบิกเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
ใบเบิกเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับ การรักษาพยาบาล
แบบรายงานการเดินทาง


เว็บไซต์ทางการศึกษา


สพม.41
ครูไทย
ครูบ้านนอก
GURU Online


โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา ต.พานทอง อ.ไทรงาม จ. กำแพงเพชร 62150

โทร 0 – 5586- 0151 โทรสาร  0 – 5586- 0151 E:mail: borkaewwit@hotmail.com