ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซค์ของโรงเรียนบ่อแก้ววิทยา     

             คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา
ศิลปะ
สุขศึกษา - พลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 


ปัญญายปริสุชฌติ

คนย่อมบริสุทธิ์ด้วยปัญญา


น้ำเงิน - เหลือง


บ.ว.


   

  

 

 

 

ผลงานดีเด่นประจำปีการศึกษา 2560

ผลงานครู

ชื่อ – นามสกุล

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

นางสาวปองฟ้า  พานจำปี

ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาดีเด่น
วันครู  ปีการศึกษา 2560

สมาคมครูอำเภอไทรงาม

นางสาวจิรัชญา  วิชญ์ภาส

ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาดีเด่น
วันครู  ปีการศึกษา 2560

สมาคมครูอำเภอไทรงาม

นางสาวกฤติยาณี  จิตรบรรจง

รางวัลเหรียญทอง การประกวดกิจกรรมครูส่งเสริมนิสัยรักการอ่านมาตรฐานดีเด่นระดับเขตพื้นที่

สพม.41

นางสาวกฤติยาณี  จิตรบรรจง

รางวัลเหรียญเงิน ครูผู้ส่งเสริมการอ่านและการคิดพิชิต O-net ระดับเขตพื้นที่

สพม.41

 

ผลงานนักเรียน

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ระดับ.4-6 งานศิลปหัตถกรรมระดับประเทศ

สพฐ.

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการจัดสวนแก้วระดับม.4-6 ศิลปหัตถกรรมระดับภาคเหนือที่จ.กำแพงเพชร

สพฐ.

รางวัลเหรียญทองการแข่งขันการแสดง
ทางวิทยาศาสตร์ ( Science Show ) ระดับ
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ระดับภาคเหนือ

สพฐ.

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-6 ระดับจังหวัด

สพม. 41

รางวัลเหรียญทองการแข่งขันการแสดง
ทางวิทยาศาสตร์ ( Science Show ) ระดับ
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ระดับจังหวัด

สพม. 41

รางวัลเหรียญทองการแข่งขันการแสดง
ทางวิทยาศาสตร์ ( Science Show ) ระดับ
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ระดับจังหวัด

สพม. 41

 รางวัลรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3 ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จังหวัดกำแพงเพชร ปีการศึกษา 2560

สพม.41

รางวัลรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1  กิจกรรมการประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.4-ม.6 ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จังหวัดกำแพงเพชร ปีการศึกษา 2560

สพม.41

รางวัลรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3 ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จังหวัดกำแพงเพชร ปีการศึกษา 2560

สพม.41

รางวัลรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.4-ม.6 ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จังหวัดกำแพงเพชร
ปีการศึกษา 2560

สพม.41

รางวัลรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3 ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จังหวัดกำแพงเพชร ปีการศึกษา 2560

สพม.41

รางวัลชนะเลิศ กิจกรรมแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จังหวัดกำแพงเพชร ปีการศึกษา 2560

สพม.41

รางวัลระดับเหรียญเงิน การนำเสนอผลงานการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาชีวิตประเภททีม ม.1-ม.3 การประกวดกิจกรรมนักการอ่านเฉลิมเกียรติเจ้าฟ้านักอ่านเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ในศตวรรษ 21 ประจำปีการศึกษา 2560

สพม.41

รางวัลระดับเหรียญเงิน การนำเสนอผลงานการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาชีวิตประเภททีม ม.4-ม.6 การประกวดกิจกรรมนักการอ่านเฉลิมเกียรติเจ้าฟ้านักอ่านเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ในศตวรรษ 21 ประจำปีการศึกษา 2560

สพม.41

รางวัลระดับเหรียญทองแดง
การประกวดหนังสือเล่มเล็กม.1-ม.3 การประกวดกิจกรรมนักการอ่านเฉลิมเกียรติเจ้าฟ้านักอ่านเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ในศตวรรษ 21 ประจำปีการศึกษา 2560

 

รางวัลรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการในศตวรรษ 21 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

รางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่านระดับเขตพื้นที่

 

รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่านระดับภาค

 

รางวัลกิจกรรมการประกวดหนังสือเล่มเล็กระดับเหรียญเงิน

 

เหรียญทอง  ภาพไทยประเพณ ระดับม. ปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี2560

 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในศตวรรษที่ 21 ทักษะภาษาอังกฤษ  ณ. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ม.ราชภัฏกำแพงเพชร ที่ 4

 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

 

รางวัลระดับเหรียญทองแดงกิจกรรมการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (จำนวน๘บท) ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

 

รางวัลนะเลิศเหรียญทองตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.4-6 ภาค

 

รางวัลนะเลิศเหรียญทองตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.1-3 สพม.41

 

รางวัลนะเลิศเหรียญทองตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.4-6 สพม.41

 

รางวัลรองชนะเลิศที่ 5 เหรียญทองการแข่งขันแอโรบิคแดนซ์ระดับชั้น ม.1-6 สพม.41

 

 

 

 

 

 

พระพุทธรูปประจำ
สถานศึกษา

พระพุทธชินราช


นายปุณณวิช แก้วปัน
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา

นายชูสิทธิ์ แนวราช
รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา


มุมดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด


ฟอร์มใบลาป่วย ลากิจ
แบบเบิกเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
ใบเบิกเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับ การรักษาพยาบาล
แบบรายงานการเดินทาง


เว็บไซต์ทางการศึกษา


สพม.41
ครูไทย
ครูบ้านนอก
GURU Online


โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา ต.พานทอง อ.ไทรงาม จ. กำแพงเพชร 62150

โทร 0 – 5586- 0151 โทรสาร  0 – 5586- 0151 E:mail: borkaewwit@hotmail.com